۱) با استفاده از یک نرم افزار terminal-emulation مثل Putty یا SecureCRT از طریق پورت Console به سوئیچ

خود متصل شوید.(در نرم افزار line speed را روی ۹۶۰۰ قرار دهید).

۲) سوئیچ را با کشیدن کابل برق ، خاموش کنید.
۳) کابل را متصل و سوئیچ را روشن کنید و حدود ۱۵ ثانیه ، دکمه ی mod را تا زمانی که چراغش بصورت چشمک زن و به رنگ سبز است نگه دارید.

با استفاده از دستور :

flash_init

فایل سیستمی flash را ، Initialize میکنیم. و سپس با دستور :

load_helper

تمامی فایل های کمکی را هم load میکنید.

سپس با دستور:

dir flash:

محتویات flash memory را میتوانید مشاهده کنید ، که احتمالا با پاسخی مشابه پاسخ زیر روبرو میشوید :

Directory of flash:
۱۹۹۳c3560-ipservices-mz-122-25.SEB
۱۱rwx 5825 Mar 01 1993 22:31:59 config.text
۱۸ rwx 720 Mar 01 1993 02:21:30 vlan.dat

فایل config را بصورت زیر ، به نام دیگری تغییر میدهیم :

rename flash:config.text flash:config.text.old


سپس سیستم را boot میکنیم:


boot

پس از بالا آمدن ، در جوابی سوالی که پرسیده میشود N که به معنی NO میباشد را وارد کنید.

ادامه مطلب